Når en av dine kjære har gått bort


Her er rutinene ved et dødsfall - og hva du kan få av bistand fra kirken ved gravferd.

 

Det kan ofte være en vanskelig tid for når en av de nærmeste dør. En del kan også oppleve å stå alene med tapet og føle seg uvitende og hjelpeløs overfor bl. a. de praktiske ting som må ordnes. På denne siden vil du finne litt hjelp til det som dreier seg om begravelser i kirken.

Slik går du frem
De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelse (Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd)

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med kirkekontoret og avklarer tidspunktet for gravferden. Fristen for gravlegging og kremasjon er 10 virkedager.

Presten som skal forrette under begravelsen vil deretter ta kontakt med pårørende i løpet av kort tid. Det er vanlig at presten møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å snakke om det som har skjedd og å forberede begravelsen.

Sanger og musikk 
De pårørende velger ut salmer, musikk og evt soloinnslag i samarbeid med prest, kantor/ organist eller begravelsesbyrå.

Musikk 
De fleste ønsker å ha ca. 15 minutter meditativ orgelmusikk før klokkene ringer sammen til gravferden.  Pårørende kan også gjerne komme med ønsker om inngangsmusikk og utgangsmusikk.

Salmer 
Vanligvis brukes tre salmer - en til innledning, en i forbindelse med bibeltekstene, og en som avslutning. Sanger/salmer i begravelsen skal normalt velges fra salmeboken.

Soloinnslag 
Mange ønsker også å ha soloinnslag, enten vokalt eller instrumentalt. Da er det vanlig med to soloinnslag, ett som innledning og ett til avslutning, eller evt ett etter minnetalen

Vi anbefaler profesjonelle solister, dette kan formidles av byrået eller man kan selv kontakte solister. Noen ganger kan også venner eller pårørende klare å synge eller spille soloinnslag, men vær forberedt på at dette kan oppleves vanskelig å gjennomføre.

Merk: All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest, det er derfor viktig at dette avklares i god tid før begravelsen. 

Gravferdsordningen 
En gravferd består i hovedsak av minneord, andakt, tre salmer og evt to eller tre soloinnslag.

Hovedleddene i gravferdsordningen hos oss er slik:
- Orgelmusikk 15 min før gravferden begynner, dersom pårørende har bestilt det
- Klokkeringing
- Musikkstykke / Soloinnslag
- Salme
- Innledning
- Bønn
- Minneord
- Evt opplesning av sløyfer
- Soloinnslag
- Lesning fra Bibelen
- Salme
- Andakt
- Herrens bønn
- Evt jordpåkastelse (dersom det skal være kremasjon)
- Velsignelsen
- Salme
- Evt soloinnslag
- Orgelmusikk til utgang

Minneord
Ofte sies noen korte minneord om avdøde og /eller noen ord om dødsfallet i begynnelsen av begravelsen. Det kan gjerne være en av de pårørende som holder denne talen, men vanligst er det at presten (på vegne av de pårørende) holder den. Kransene kan også bli lest opp dersom dette er ønskelig, enten ved at presten gjør det eller at de pårørende gjør det selv. Dersom andre ønsker å si noe avklares dette med forrettende prest og de nærmeste pårørende på forhånd. Dersom noen ønsker å lese tale ved kransepåleggelser, gi æresbevisninger eller gjøre andre ting i forbindelse med gravferden skal det på forhånd godkjennes av forrettende prest.

Huskeliste i forbindelse med begravelse 
- bestille dødsannonse i avisen
- bestille blomster
- tenke på momenter til - eller skrive - minnetalen
- finne 6 personer som kan bære kisten ut av kirken
- velge sanger og musikk til begravelsen evt. bestille sangfolder ( i alle kirkene er det salmebøker som kan benyttes).
- evt bestille lokaler og mat til minnesamvær

Barn i begravelsen
Mange er usikre på om barna bør være med i begravelsen eller ikke. Generelt bør barn få være med. Barn har like stort behov for å uttrykke sin sorg som voksne. men det utrykkes ikke alltid på samme måter. Barn veksler raskt mellom glede og sorg - lek er en viktig del av hverdag også for et sørgende barn. Vi må ikke tro at dette betyr at de skal "spares for" eller "beskyttes mot" sorgen samen med resten av familien. Allerede fra 3 års alderen er barn opptatt av død. Dersom de voksne møter dette med åpenhet, og legger til rette for barnas sorg, er det godt og viktig for dem å få delta.

Det er viktig å lage gode rammer for barns deltagelse i en begravelse. Forklar på forhånd at det kommer til å være mye blomster, hvor kisten skal stå og hvordan det vil se ut. Det er fint å kunne gå inn i kirka og se før begravelsen, og så ta en tur ut igjen og snakke om hvordan det oppleves. Forklar også at det er fint og naturlig at voksne gråter og reagerer, at det er fordi vi er glade i hverandre og er lei oss fordi en er død. Dersom foreldrene er usikre på om de selv er i stand til å ta vare på barna under begravelsen er det fint å finne noen andre som barna har tillit til, men som ikke sto avdøde så nær, som kan være sammen med barna.

Ta gjerne kontakt med presten på forhånd for å snakke om dette. Det finns også gode barnebøker om begravelse og om barn og sorg, som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barna.

Kistegrav eller kremasjon
Dersom det er kistegrav avsluttes begravelsen ved den åpne graven, ved kremasjon følges normalt kisten til bårebilen og gravfølget blir stående til bilen har kjørt bort.

I mange tilfeller vet de pårørende om avdøde ønsket kistegrav eller kremasjon. Men avdødes ønsker er ikke alltid kjent. Den som sørger for gravferden kan da fremsette begjæring om kremasjon.

Ved kirkelig begravelse skal pårørende / begravelsesbyrå på forhånd gi melding til kirkekontoret om det skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon m/urnenedsettelse.

Den som har fylt 15 år, kan skrive en begjæring om at en ønsker kremasjon dersom en dør, denne må være underskrevet og datert.

Senking av kisten 
Hovedregelen er et kisten senkes helt ned i graven. Det er et poeng at kisten senkes ned i graven, fordi det er den døde som forlater oss og ikke vi som forlater den døde. Dersom man har spesielle ønsker om at kisten ikke skal senkes helt ned, må dette avklares med forrettende prest.

Båreandakt 
Båreandakt holdes når det er ønske om det, og kan være i hjemmet, på sykehus og andre institusjoner eller i gravkapell/ bårehus. Andakten ledes som regel av en lek kristen, men presten kan forespørres.

Tilbake